JAVNI POZIVI

04Jul

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku 64/18 - Sječa i izvoz drvnih sortimenata

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 12.07.2018.

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka br.  64/18   -  Usluge u šumarstvu, sječa i izvoz drvnih sortimenata za potrebe JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići.

Postupak javne nabavke predmetnih usluga provela je Komisija imenovana Odlukom direktora društva 29.06.2018. godine.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b., člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke broj: 64/18 od 29.06.2018. godine,  Direktor društva donio je Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača koje možete preuzeti u nastavku teksta .

01. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lotove na koje nije bilo prijavljenih ponuđača, lot - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 -  (Odluku možete pruzeti ovdje)

02. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 04 – Inopluss d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

03. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 05 - Inopluss d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

04. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 15 – Palež d.o.o. Olovo, Plećan d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

05. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 25 – Drvodex Ćile Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

06. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 26 – Drvostilkomerc d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

07. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 27 – Drvostilkomerc d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

08. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 36 – Drvopromet Delić d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

09. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 43 – Sefir MS d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 44 – Sefir MS d.o.o. Zavidovići, Inopluss d.o.o. Kakanj,  (Odluku preuzmite ovdje)

11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 45 – Drvostilkomerc d.o.o. Zavidovići, Drvodex Ćile, d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

12. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 46 – Sefir MS d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

13. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 49 – Drvostilkomerc d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 51 – Šeed d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

15. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 54 – Drvostilkomerc d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

16. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 55 – Šeed d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

17. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 56 – UD Velprom, Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

18. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 64 – Studenac Kladanj (Odluku preuzmite ovdje)

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.