JAVNI POZIVI

23Mar

Odluka o poništenju postupka javne nabavke dječijih bicikala, br. 35/20


DATUM ZAVRŠETKA: 30.03.2020.

Na osnovu člana 69. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 20.03.2020. godine,  donosi se

O  D  L  U  K  A

O poništenju postupka javne nabavke

(Dječija bicikla za potrebe PJ"Spomenik prirode TAJAN", br. 35/20)

Na osnovu javnog poziva o nabavci broj 35/20 – Konkurentski postupak nabavke dječijih bicikala za PJ"Spomenik prirode TAJAN", za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

 U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, komisija za javnu nabavku imenovana za provođenje postupka javne nabavke, konstatuje da na navedeni javni poziv nije dostavljena nijedna ponuda u krajnjem ostavljenom roku za dostavu ponuda.

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku je predložila poništenje postupka javne nabavke, imajući u vidu odredbe člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.