JAVNI POZIVI

20Mar

Javno nadmetanje br. 04-PL/20 - Prodaja drvnih sortimenata jele, smrče, crnog bora, hrasta i bukve, "na paritetu tvrdi put" - K O R E K C I J A

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 26.03.2020.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije  br. 03-1397/20 od  18.03.2020. godine, raspisuje se:  

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 04–PL/20 

(Prodaja drvnih sortimenata “na paritetu tvrdi put“na području JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići)

( K O R E K C I J A)

Predmet prodaje su slijedeći šumski drvni sortimenti, trupci: jele, smrče, crnog bora, hrasta, bukve, u lotovima od 1 do 9.

Navedena korekcija se odnosi na promjenu broja lotova, s obzirom da je u odnosu na objavljenu licitaciju, dodat lot – 9 (PJ“Šumarija Tešanj“ – licitirani drvni sortiment – hrast). Ostali uslovi javnog nadmetanja ostaju nepromijenjeni.

Javno otvaranje će se obaviti dana 26.03.2020. godine u 11:00 sati, u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, u ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Korigovani tekst javnog nadmetanja, kao i cjenovni obrazac ponude, možete preuzeti ovdje