JAVNI POZIVI

26Feb

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga kopiranja, štampanja materijala i strogo zaračunljivih tiskanica, br. 20/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 03.03.2020.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 18.02.2020 godine, donosi se 

O D L U K A 

o poništenju postupka javne nabavke

(Nabavka usluga kopiranja, štampanja materijala i strogo zaračunljivih tiskanica, br. 20/20)

Na osnovu  javnog poziva o nabavci broj 20/20 – Konkurentski  postupak za nabavku usluga kopiranja, štampanja materijala i strogo zaračunljivih tiskanica, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Komisija za javnu nabavku, u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka, konstatovala je da je za učestvovanje na navedenom javnom pozivu blagovremeno pristigla jedna(1) ponuda u određenom krajnjem roku, i to od ponuđača OR“Štamparija KOMPA“ Zavidovići.  

U postupku ocjene ponuda, Komisija je konstatovala da ponuđač OR“Štamparija KOMPA“ Zavidovići, nije dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno da pristigla ponuda nije formalno – pravno ispravna.

Uzimajući u obzir navedeno, komisija za provođenje javne nabavke, predložila je direktoru preduzeća donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke, u skladu sa članom 69. stav 2., tačka d), Zakona o javnim nabavkama.  

Uzimajući u obzir sve navedeno, donesena je odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Odluku sa detaljnim obrazloženjem možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se uložiti žalba direktoru društva JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.