JAVNI POZIVI

25Feb

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača i poništenju postupka javne nabavke u postupku nabavke usluga tehničkog pregleda vozila, br. 10-2/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 02.03.2020.

Na osnovu člana 89. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 24.02.2020. godine,  donose se

O  D  L  U  K  E

O izboru najpovoljnijeg ponuđača i  poništenju postupka javne nabavke

(Tehnički pregled vozila, br. 10-2/20)

Na osnovu javnog poziva o nabavci broj 10-2/20 – Konkurentski postupak nabavke usluga tehničkog pregleda vozila, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Lot – 1 

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, komisija za javnu nabavku imenovana za provođenje postupka javne nabavke, konstatuje da je na navedeni javni poziv za lot – 1 (Usluge tehničkog pregelda vozila za PJ“Šumariju Vareš“), pristigla jedna ponuda i to od ponuđača „OSING“d.o.o. Sarajevo.

U postupku ocjene ponuda, Komisija je konstatovala da ponuđač „OSING“d.o.o. Sarajevo, nije dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno da pristigla ponuda nije formalno – pravno ispravna.

Uzimajući u obzir navedeno, komisija za provođenje javne nabavke, predložila je direktoru preduzeća donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke, u skladu sa članom 69. stav 2., tačka d), Zakona o javnim nabavkama.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Lot – 2

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, komisija za javnu nabavku imenovana za provođenje postupka javne nabavke, konstatuje da na navedeni javni poziv  lot – 2 (Usluge tehničkog pregelda vozila za PJ“Šumarije Kakanj i Visoko),  nije dostavljena nijedna ponuda u krajnjem ostavljenom roku za dostavu ponuda.

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku je predložila poništenje postupka javne nabavke za lot – 2, imajući u vidu odredbe člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Lot – 3

U Zapisniku o javnom otvaranju ponuda konstatovano je da je pristigla jedna ponuda za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu Usluge tehničkog pregleda vozila – lot – 3( Usluge tehničkog pregelda vozila za PJ“Šumarije Zavidovići“, „Tajan“, „Zenica“ i „Uprava“ ), i to od ponuđača „BN STEP“d.o.o. Zavidovići,

U postupku ocjene ponuda, Komisija je konstatovala da je ponuđač „BN STEP“d.o.o. Zavidovići, dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno pristigla ponuda je formalno – pravno ispravna.

Ponuđena cijena, jedine pristigle ponude, u okviru je procijenjene vrijednosti ugovora (4.573,96  KM), te je komisija za provođenje javne nabavke, direktoru preduzeća predložila donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Lot – 4 

U Zapisniku o javnom otvaranju ponuda konstatovano je da je pristigla jedna ponuda za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu Usluge tehničkog pregleda vozila – lot – 4 ( Usluge tehničkog pregelda vozila za PJ“Šumariju Olovo“ i to od ponuđača „KOVAN M.I.“d.o.o. Gračanica.

U postupku ocjene ponuda, Komisija je konstatovala da je ponuđač „KOVAN M.I.“d.o.o. Gračanica,dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno pristigla ponuda je formalno – pravno ispravna.

Ponuđena cijena, jedine pristigle ponude, u okviru je procijenjene vrijednosti ugovora (3.450,94 KM), te je komisija za provođenje javne nabavke, direktoru preduzeća predložila donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Protiv ovih odluka može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.