JAVNI POZIVI

09Dec

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje drvnih sortimenata gelerisanih trupaca, br. 25-PL/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 11.12.2019.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja o prikupljanju pismenih ponuda, br. 03-5094-1/19, a shodno izvještaju komisije za otvaranje ponuda br. 03-5094-2-3/19, te na osnovu javnog nadmetanja br. 25-PL/19, od 28.11.2019.god., donosi se slijedeća

O D L U K A 

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Prodaja drvnih sortimenata gelerisanih trupaca na "paritetu tvrdi put", br. 25-PL/19) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata gelerisanih trupaca, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 250 m, izabrana je ponuda ponuđača „ŠG GORJE“d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 20.125,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.