JAVNI POZIVI

09Sep

Javni poziv za nabavku konja (1 par), br. 77/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 19.09.2019.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-67-3-129/19  –  Javni poziv za nabavku konja (1 par), br. 77 /19, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora 10.000,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 18.09.2019.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 19.09.2019. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka konja (1 par), Ponuda u postupku br. 77 / 19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 19.09.2019.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.