JAVNI POZIVI

06Sep

Javno nadmetanje br. 07-PS/19, Prodaja rabljenih vozila i mašina

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 16.09.2019.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda, br.  03-2897/19  od  03.07.2019. god. raspisuje se:

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 07–PS/19

(Prodaja rabljenih vozila i mašina)

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica a uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi su:

Ako ponudu dostavlja fizičko lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o fizičkom licu ( ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona);

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima);

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira.

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o pravnom licu ( rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke);

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji;

3. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima);

4. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira.

Licitacija će biti punovažna i ako ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan lot.

Uslovi plaćanja: Ponuđač dužan je uz traženu dokumentaciju priložiti dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude 10 % od početne vrijednosti lot-a (za svaki LOT posebna uplata), u iznosima kako slijedi

Za LOT -  1    iznos uplate      100,00    KM

Za LOT -  2    iznos uplate         39,00    KM

Za LOT -  3    iznos uplate         35,00    KM

Za LOT -  4    iznos uplate      172,00    KM

Za LOT -  5    iznos uplate      258,00    KM

Za LOT -  6    iznos uplate        56,00    KM

Za LOT -  7    iznos uplate      473,00    KM

Za LOT -  8    iznos uplate      215,00    KM

Za LOT -  9    iznos uplate         48,00    KM

Za LOT - 10    iznos uplate       86,00    KM

Za LOT - 11    iznos uplate        56,00    KM

Za LOT - 12    iznos uplate         56,00    KM

Za LOT - 13    iznos uplate       645,00   KM

Za LOT - 14    iznos uplate         86,00   KM

Za LOT - 15    iznos uplate         42,00    KM

Za LOT - 16    iznos uplate       150,00   KM

Za LOT - 17    iznos uplate       150,00   KM

Za LOT - 18    iznos uplate        800,00   KM

Za LOT - 19    iznos uplate        100,00   KM

Za LOT - 20    iznos uplate           39,00   KM

Za LOT - 21    iznos uplate         300,00   KM

Za LOT - 22    iznos uplate         104,00   KM

Za LOT - 23    iznos uplate            86,00   KM

Za LOT - 24    iznos uplate          300,00  KM

Za LOT - 25    iznos uplate          200,00  KM

Za LOT - 26    iznos uplate             40,00  KM

Za LOT - 27    iznos uplate             43,00  KM

Za LOT -28    iznos uplate             43,00  KM

Za LOT - 29    iznos uplate          108,00  KM

Za LOT - 30    iznos uplate             86,00   KM

Za LOT -31    iznos uplate              86,00   KM

Za LOT - 32    iznos uplate             22,00   KM

Za LOT - 33    iznos uplate             43,00  KM

Za LOT - 34    iznos uplate             86,00  KM

Za LOT - 35    iznos uplate          200,00  KM

Za LOT - 36    iznos uplate             39,00  KM

Za LOT - 37    iznos uplate             39,00  KM

Za LOT - 38    iznos uplate          150,00  KM

Za LOT - 39    iznos uplate          200,00  KM

Za LOT - 40    iznos uplate          150,00  KM

Za LOT - 41   iznos uplate           150,00  KM

Za LOT - 42   iznos uplate           200,00  KM

Za LOT - 43   iznos uplate             50,00    KM

Za LOT - 44   iznos uplate            200,00  KM

Za LOT - 45   iznos uplate              50,00    KM

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 16.09.2019. godine do 10:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom ''Licitacija br. 07 – PS/19 – Prodaja rabljenih vozila i mašina“- NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 16.09.2019. godine u 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Javno otvaranje će se obaviti dana 16.09.2019.godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Žalba na Odluku o izboru najuspješnijeg ponuđača se može izjaviti prodavcu JP ,,ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 2 dana (ne računajući neradne dane).

Dodatne informacije kao i cjenovni obrazac ponude možete preuzeti klikom ovdje.