JAVNI POZIVI

07Aug

Javni poziv za nabavku usluga transporta ogrjevnog drveta za škole, br. 52/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 19.08.2019.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-2-58-3-114/19 –  Javni poziv za nabavku transporta ogrevnog drveta za škole, br. 52 /19, konkurentski zahtjev po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 17.08.2019.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 19.08.2019. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga transporta ogrjevnog drveta za škle, Ponuda u postupku br. 52 / 19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 19.08.2019.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.