JAVNI POZIVI

10Jul

Ispravka obavještenja o nabavci ulja za motorna vozila i motorne pile, br. 57/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 26.07.2019.

Ispravka Obavještenja o Javnoj nabavci br. 360-1-1-50-8-101/19 – Javni poziv za nabavku ulja za motorna vozila i motorne pile, br. 57 /19, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove. Obavještenje koje se ispravlja 360-1-1-50-3-95/19.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora 106.583,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Ispravka obavještenja se odnosi na izmjenu datuma za preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 23.07.2019.god.(ranije 15.07.2019.god.), te rokove dostave i vrijeme otvaranja ponuda, tako da će se Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 26.07.2019. godine do 11:00:00 sati (ranije 18.07.2019.god.) na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka ulja za motorna vozila i motorne pile, Ponuda u postupku br. 57 / 19  – NE OTVARATI , a otvaranje ponuda će se obaviti 26.07.2019.god.u 12:00:00 sati (ranije 18.07.2019.god.), u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Ispravku obavještenja možete preuzeti ovdje.