JAVNI POZIVI

11Jun

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge održavanja - popravke šumskih traktora, br. 26-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 21.06.2019.

Na osnovu člana 69. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 07.06.2019. godine,  donosi se

O  D  L  U  K  A

          o poništenju postupka javne nabavke

Usluga održavanja – popravke šumskih traktora, br. 26-2/19

 Na osnovu javnog poziva o nabavci predmetne usluge broj 26-2/19 – Otvoreni postupak za nabavku Usluga odžavanja – popravke šumskih traktora za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

U Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovano je da je pristigla jedna ponuda za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to od ponuđača „JASMIN M“d.o.o. Žepče.

U postupku ocjene ponuda Komisija je konstatovala da je ponuđač „JASMIN M“ d.o.o. Žepče, dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom odnosno da je pristigla ponuda formalno – pravno ispravna.

U skladu sa kriterijem Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, rang lista pristiglih ponuda je :

  1. „JASMIN M“ d.o.o. Žepče – sa cijenom ponude od 25.488,31 KM (bez uračunatog PDV-a)

Procijenjena vrijednost nabavke po ovmo postupku iznosila je 19.992,50 KM. Cijena jedine pristigle ponude je 27,48% viša od procijenjene vrijednosti ugovora, te Komisija za javnu nabavku, u skladu sa članom 69. Stav 2. tačka e) i članom 70. Zakona o javnim nabavkama BiH, predlaže donošenje Odluke o poništenju postupka javne nabavke.

U ovom postupku predviđena je bila i e-aukcija, ali zbog činjenice da je pristigla samo jedna ponuda, u skladu sa Članom 3. Stav 3. Pravilnika o uslovima  i načinu korištenja e-aukcije, ista se nije mogla zakazati.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.