JAVNI POZIVI

11Jun

Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za LKT traktore, br. 51/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 21.06.2019.

Na osnovu člana 70. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 30.05.2019. godine,  donosi se

O  D  L  U  K  A

o poništenju postupka javne nabavke

(Rezervni dijelovi za LKT traktor br. 51/19)

U postupku javne nabavke broj 51/19 – Otvoreni postupak za nabavku rezervnih dijelova za LKT traktore, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda, konstatovano je da je pristigla ponuda od jednog ponuđača za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to od ponuđača „FORESTER“d.o.o. Sarajevo.

U postupku ocjene ponuda uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača Komisija je konstatovala da je ponuđač „FORESTER“d.o.o. Sarajevo, dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javnih nabavki, odnosno da je pristigla ponuda formalno-pravno ispravna.

Nadalje, komisija konstatuje da ponuda ponuđača  „FORESTER“ d.o.o. Sarajevo, iznosi 222.897,00 KM, a procijenjena vrijednost ugovora za predmetnu nabavku iznosi 218.210,00 KM, što je za 4.678,00 ili 2.14 % više od procijenje vrijednosti, te Komisija za javnu nabavku, u skladu sa članom 69. Stav 2. tačka e) i članom 70. Zakona o javnim nabavkama BiH, predlaže donošenje Odluke o poništenju postupka javne nabavke.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.