JAVNI POZIVI

31May

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača u postupku javnog nadmetanja br. 10-PL/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 04.06.2019.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja o prikupljanju pismenih ponuda, br. 03-2110 – 1/19, a shodno izvještaju komisije za otvaranje ponuda br. 03-2110-2-3/19, od 30.05.2019.god., te na osnovu javnog nadmetanja br. 10-PL/19, od 22.05.2019.god., donosi se slijedeća, 

O  D  L  U  K  A

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Prodaja drvnih sortimenata hrasta na „paritetu tvrdi put“, koji potiču iz šumske krađe iz odjela 35, GJ“Tešanjka“ br. 10-PL/19)

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta na „paritetu tvrdi put“ koji potiču iz šumske krađe iz odjela 35, GJ“Tešanjka“ Lot – 1 , na području PJ“Šumarije Tešanj“, ukupne drvne mase 51,32 m, izabrana je ponuda ponuđača „ARTISAN“d.o.o Tešanj.

Na pomenuti postupak pristigle su dvije blagovremeno pristigle ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 13.808,15 KM, bez PDV-a.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.

Odluku možete preuzeti ovdje.