JAVNI POZIVI

07May

Javni poziv za usluge preventivne sistematske deratizacije u 2019.godini

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 31.12.2019.

J A V N I   P O Z I V 

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  ZA USLUGE PREVENTIVNE SISTEMATSKE DERATIZACIJE U 2019. GODINI

                                                                                                                                                                          

1. NAZIV UGOVORNOG ORGANA

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO  PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA

d.o.o. ZAVIDOVIĆI

2. OPIS PREDMETA NABAVKE

Usluge preventivne sistematske deratizacije.

3. RAZDOBLJE NA KOJE SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

Tokom 2019. godine

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE

10.000,00 KM bez PDV-a

5. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Kriterij se utvrđuje prilikom svake pojedinačne potrebe Ugovornog organa. Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu sa PDV-om.

6. USLOVI KOJE PONUĐAČ TREBA ISPUNITI

Da su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti.

7. RAZDOBLJE VAŽENJA PONUDE

Do 31.12.2019. godine.

8. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponude se dostavljaju putem faxa, poštom i/ili elektronski.

9. ADRESA NA KOJU SE PONUDA DOSTAVLJA

JP  ŠUMSKO  PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA d.o.o. ZAVIDOVIĆI Alije Izetbegovića br.25., 72220 Zavidovići

10. DA LI SE UGOVOR ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI NA RAZDOBLJE KOJE MOŽE BITI DUŽE DO ČETIRI GODINE:

Ugovori će se zaključivati jednokratno, prema potrebi, tokom 2019. godine. Račun za izvršenu uslugu, do iznosa 1.000,00  KM bez PDV-a, smatrat će se ugovorom.

11. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDE (DATUM, VRIJEME I MJESTO):

31.12.2019. godine do 12.00 sati, Zavidovići

12. KONTAKT TELEFON I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE

Tel: 032/877-834

Fax: 032/879-029