JAVNI POZIVI

12Apr

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za rezervne dijelove za TMB, br.41/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 22.04.2019.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 08.04.2019. godine, donosi se

O  D  L  U  K  A

o poništenju postupka javne nabavke

(Nabavka rezervnih dijelova za TMB, br.41/19)

U postupku javne nabavke broj 41/19 – Otvoreni postupak za nabavku rezervnih dijelova za TMB, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda, konstatovano da je pristigla jedna blagovremena ponuda za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to ponuda od ponuđača „JASMIN M“ d.o.o. Žepče.

U postupku ocjene ponuda započetom dana 05.04.2019. godine, uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio kompletnu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponude formalno-pravno ispravna.

U predmetnom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije, međutim, članom 3. Pravilnika o načinu korištenja e- aukcije, stav 3., propisano je da u slučaju prijema jedne ponude, e -aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkma.

Pregledom zahtjeva iz Tenderske dokumentacije i dostavljene ponude, Komisija je konstatovala da ponuda ponuđača „JASMIN M“d.o.o. Žepče premašuje procijenjenu vrijednost ugovornog organa za iznos od 45.097,83 ili procentualno 12,29%.

Nakon provedene procedure ocjene ponuda, uvažavajući sve činjenice navedene u Zapisniku, Komisija je predložila da se donese odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Odluku sa detaljnim obrazloženjem ocjene i provedbe postupka javne nabavke, možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.