JAVNI POZIVI

12Apr

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za šumske traktore, br. 39/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 22.04.2019.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 9.4.2019. godine, donosi se

O  D  L  U  K  A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka guma za šumske traktore, br. 39/19)

U postupku javne nabavke broj 39/19 – Otvoreni postupak za nabavku guma za šumske traktore za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda, konstatovano da su pristigle ponude od tri ponuđača za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to ponude od slijedećih ponuđača: „UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški, „JASMIN M“ d.o.o. Žepče i „TOTAL TRADE“ d.o.o Doboj.

U postupku ocjene ponuda započetom dana 1.4.2019. godine, uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su sva tri ponuđača dostavili kompletne ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno-pravno ispravne.

U predmetnom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije, te je ista zakazana i provedena 8.4.2019. godine.

Rang lista prihvatljivih ponuda nakon provedenog postupka e-aukcije je:

  1. „JASMIN M“ d.o.o. Žepče                - ukupna cijena ponude 47.400,00 KM bez PDV
  2. „UNITRADE“ d.o.o. Ljubuški          - ukupna cijena ponude 47.548,00 KM bez PDV
  3. „TOTAL TRADE“ d.o.o Doboj          - ukupna cijena ponude 53.323,86 KM bez PDV.

Pregledom zahtjeva iz Tenderske dokumentacije i dostavljenih ponuda Komisija je konstatovala da je cijena prvorangirane ponude u okviru procijenjene vrijednosti nabavke, da nisu uočene računske greške u Obrascu za cijenu ponude, te da je Tenderskom dokumentacijom predviđeno naknadno dostavljanje dokaza o ispunjavanju uslova za kvalifikaciju – Lična sposobnost ponuđača iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

Nakon provedene procedure ocjene ponuda, uvažavajući sve činjenice navedene u Zapisniku, Komisija je predložila da se ponuda ponuđača  „JASMIN M“ d.o.o. Žepče broj: 03-1308/19 sa cijenom ponude od 54.184,60 KM (bez uračunatog PDV-a), a konačnom cijenom nakon e-aukcije od 47.400,00 KM, prihvati kao najpovoljnija ponuda, te da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim će se zaključiti okvirni sporazum o nabavci.

Potpisanu odluku možete preuzeti ovdje

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.