JAVNI POZIVI

18Mar

Javni poziv za nabavku usluga revizije za 2018.god., br. 02-2/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 28.03.2019.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-2-22-3-42/19 – Javni poziv za nabavku usluga revizije za 2018.god., br. 02-2/19, konkurentski postupak po kriteriju ekonomski najpoviljnjije ponude, bez podjele na lotove.

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 26.03.2019.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 28.03.2019. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga  revizije za 2018.god., Ponuda u postupku br. 02 - 2 / 19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 28.03.2019.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje