JAVNI POZIVI

14Mar

Javni poziv za usluge održavanja i popravke šumskih traktora i vozila, br. 26/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 28.03.2019.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-2-26-3-40/19 – Javni poziv za usluge održavanja i popravke šumskih traktora i vozila, br. 26/19, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 24.03.2019.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 28.03.2019. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga održavanja i popravke šumskih traktora i vozila, Ponuda u postupku br. 26 / 19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 28.03.2019.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.