JAVNI POZIVI

13Mar

Javno nadmetanje br. 04-PS/19, Prodaja sadnica bijelog bora i smrče

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 22.03.2019.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda,  br.  03-981-1/19  od  13.03.2019. god., raspisuje se:

 J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 04–PS/19

 Prodaja sadnica bijelog bora  (sarosti 2+0) PJ Šumarija Olovo-rasadnik-LOT-1,

Prodaja sadnica bijelog bora  (sarosti 2+0) PJ Šumarija Žepče-rasadnik-LOT-2,

Prodaja sadnica bijelog bora  (sarosti 2+0) PJ Šumarija Zavidovići-rasadnik-LOT-3,

Prodaja sadnica smrče  (sarosti 3+0) PJ Šumarija Žepče -rasadnik-LOT-4

Prodaja sadnica smrče  (sarosti 3+0) PJ Šumarija Zavidovići -rasadnik-LOT-5 

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi :

Ako ponudu dostavlja fizičko lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o fizičkom licu ( ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona)

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima).

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira.

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o pravnom licu ( rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke)

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

3. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima).

4. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca a ako je ponuđač pravno lice mora biti i  ovjerena pečatom pravnog lica.

Za jednokratnu prodaju sadnog materijala Uprava društva odobrava popust:

Od 5000 do 10000   KM=2%                                                                                      

Od 10000 do 20000 KM=3%

Preko           20000  KM=5%

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 22.03.2019. godine do   10:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom ''Licitacija br.04– PS/19 –Prodaja sadnica bjelog bora ili smrče – NE OTVARATI .

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br.25. Zavidovići.

Javno otvaranje će se obaviti dana 22.03.2019.godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

O rezultatima licitacije ponuđači će biti blagovremeno obavješteni. Zapisnik sa otvaranja ponuda će se učesnicima dostaviti u roku od 3 dana. Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćena garancija od 10 % će biti vraćena nakon okončanja licitacije.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascem ponude, kao i detaljnjije obrazloženje iste, možete preuzeti ovdje.