JAVNI POZIVI

13Mar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nabavka motornih pila, br. 17/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 22.03.2019.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 06.03.2019  godine,  donosi se

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka motornih pila 17/19)

Na osnovu  poziva o nabavci broj 17/19 – Otvoreni postupak za nabavku motornih pila za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda. Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka konstatovala prispijeće tri ponude za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu i to od ponuđača Ponuđač „PROX“ d.o.o. Ilidža, „THOOR“ d.o.o Doboj i „PERO“ d.o.o. Zenica.

Komisija je nakon detaljnog pregleda ponuda konstatovala da ponuđač „PROX“ d.o.o. Ilidža u ponudi nije dostavio tehnički proizvođački list prema zahtjevu iz Obrasca za cijenu ponude i tačke 6. b) Tenderske dokumentacije, odnosno da se dostavljeni tehnički list urađen od strane ponuđača ne može se tretirati kao tehnički proizvođački list. Konstatovano je i da ponuđena motorna pila ne zadovoljava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te zaključeno da ponuda nije prihvatljiva.

Za ponudu ponuđača „PERO“ d.o.o. Zenica je konstatovano da ne sadrži tehnički proizvođački list prema zahtjevu iz Obrasca za cijenu ponude i tačke 6. b) Tenderske dokumentacije, odnosno da dostavljeni ispis nepoznate WEB stranice urađen od strane ponuđača ne može se tretirati kao tehnički proizvođački list. Ponuđena motorna pila takođe ne zadovoljava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te je zaključeno da ponuda nije prihvatljiva.

Konstatovano je i da je ponuđač „THOOR“ d.o.o Doboj dostavio ponudu koja ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javnih nabavki, odnosno dostavljena ponuda je formalno-pravno ispravna, da ponuđena motorna pila zadovoljava zahtjeve iz Tenderske dokumentacije te da je ponuda prihvatljiva.

U predmetnom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije, ali kako je u postupku pristigla samo jedna ispravna ponuda, to se u skladu sa Članom 3. Stav3. Paravilnika o uslovima  i načinu korištenja e-aukcije ista nije mogla zakazati.

Procijenjena vrijednost nabavke je 29.900 KM. Cijena prvorangirane ponude je u okviru procijenjene vrijednosti nabavke.

Ponuđač je u sastavu ponude dostavio i validne dokumente kojima potvrđuje da ispunjava kvalifikacione uslove za ličnu situaciju, odnosno da ispunjava uslove iz člana 45. stav 1. ZJN.

Uvažavajući sve činjenice navedene u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda  Komisija za javnu nabavku je preporučila da se ponuda ponuđača „THOOR“ d.o.o Doboj broj: 03-826/19 od 4.3.2019. godine prihvati kao najpovoljnija u predmetnom postupku, te da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim bi se zaključio Okvirni sporazum za nabavku  motornih pila.

Potpisanu odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke može se uložiti žalba Direktoru društva JP“ŠPD ZDK“ d.o.o.Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.