JAVNI POZIVI

08Feb

Javni poziv za nabavku hemijskih zaštitnih sredstava i sredstava za sjetvu i prihranu, br. 25/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 19.02.2019.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-10-3-15/19 – Javni poziv za nabavku hemijskih zaštitnih sredstava i sredstava za sjetvu i prihranu, br. 25/19. Kurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 16.02.2019.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 19.02.2019. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka hemijskih zaštitnih sredstava i sredstava za sjetvu i prihranu, Ponuda u postupku br. 25 / 19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 19.02.2019.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.