JAVNI POZIVI

04Feb

Javno nadmetanje br.02-PS/19 (Prodaja otpisanih grla na području PJ „Šumarije Olovo“)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 08.02.2019.

Na osnovu Odluke direktora društva o raspisivanju Javnog nadmetanja br. 03-392-2/19, od  01.02.2019.raspisuje se:

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 02–PS/19

(Prodaja otpisanih grla na području PJ „Šumarije Olovo“)

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica a uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi su:

Ako ponudu dostavlja fizičko lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o fizičkom licu ( ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona);

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima);

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira.

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o pravnom licu ( rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke);

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji;

3. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima);

4. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira.

Licitacija će biti punovažna i ako ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan lot.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 08.02.2019. godine do 10,00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom ''Licitacija br. 02 – PS/19 – prodaja otpisanih grla“- NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 08.02.2019. godine u 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Javno otvaranje će se obaviti dana 08.02.2019.godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, Ulica Alije Izetbegovića br. 25.

Dodatne informacije kao i cjenovni obrazac ponude možete preuzeti klikom ovdje.