JAVNI POZIVI

11Jan

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za traktor LKT-81T, br. 87-3/18

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 21.01.2019.

Na osnovu člana 70. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 09.01.2019. godine,  donosi se:

O  D  L  U  K  A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

U postupku javne nabavke broj 87-3/18 – Otvoreni postupak za nabavku rezervnih dijelova za traktor LKT-81T, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda, konstatovano je da je pristigla ponuda od jednog ponuđača za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to od ponuđača „FORESTER“ d.o.o. Sarajevo.

U postupku ocjene ponuda, uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač „FORESTER“ d.o.o. Sarajevo, dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javnih nabavki, odnosno da je pristigla ponuda formalno-pravno ispravna.

U predmetnom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije, ali kako je u postupku pristigla samo jedna ponuda, i to se u skladu sa Članom 3. Stav3. Pravilnika o uslovima  i načinu korištenja e-aukcije, ista se nije mogla zakazati.

Procijenjena vrijednost nabavke je 207.832,30 KM. Cijena prvorangirane ponude je 218.210,00 KM, što je za 4,99 % više od procijenjene vrijednosti. Navedena procjena i ponuđena vrijednost služe za definisanje jediničnih cijena i poređenje i rangiranje ponuda. Okvirni sporazum sa okvirnim količinama i ponuđenim cijenama bi se zaključio na iznos od 25.000 KM na 4 mjeseca, kolika je procijenjena vrijednost ugovora datog Odlukom o pokretanju postupka nabavke (Dio 5-h tenderske dokumentacije).

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno naknadno dostavljanje dokaza o ispunjavanju uslova za kvalifikaciju – Lična sposobnost ponuđača iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

Uvažavajući sve činjenice navedene u Zapisniku, Komisija za javnu nabavku je, uvažavajući značaj nabavke predmetnih roba, vodeći računa da se radi o ponovljenoj nabavci u kojoj nije pojačana konkurencija među ponuđačima (ponovo samo jedna ponuda), unatoč činjenici da je ponuda za 4,99 % viša u odnosu na procjenu vrijednosti, predložila da se prihvati ponuda ponuđača „FORESTER“ d.o.o. Sarajevo i donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim bi se zaključio Okvirni sporazum o nabavci.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD  ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.