JAVNI POZIVI

10Jan

Javni poziv za nabavku motornih pila, br. 99-2/18

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 21.01.2019.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-2-3-4/19 – Javni poziv za nabavku motornih pila, br. 99 – 2/18, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 20.01.2019.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 21.01.2019. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka motornih pila, Ponuda u postupku br. 99 – 2 / 18  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 21.01.2019.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje