JAVNI POZIVI

06Dec

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prednjih gusjenica za "Forwarder", br.95/18

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 16.12.2018.

Na osnovu člana 70. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 4.12.2018. godine,  donosi se

 O  D  L  U  K  A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

U postupku javne nabavke broj 95/18 – Otvoreni postupak za nabavku prednjih gusjenica za Forwarder za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda je konstatovano da su pristigle dvije ponude za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to od ponuđača „JASMIN M“ d.o.o. Žepče i „FORESTER“ d.o.o. Sarajevo.

Komisija je konstatovala da su oba ponuđača dostavila ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno-pravno ispravne. Tenderskom dokumentacijom nije traženo dostavljanje tehničkih listova ili drugih dokaza da ponuđene robe zadovoljavaju tražene zahtjeve, te isti nisu ni dostavljeni. Provjerama je utvrđeno da proizvođači roba ponuđenih od strane ponuđača u svom asortimanu imaju proizvode koji zadovoljavaju tražene zahtjeve, a prilikom preuzimanja predmeta nabavke neophodno je izvršiti adekvatnu kontrolu.

U predmetnom postupku nije predviđeno vođenje e-aukcije.

U skladu sa kriterijem najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude odnosno prvorangirana ponuda, je ona dostavljena od firme  „FORESTER“ d.o.o. Sarajevo. 

Pregledom zahtjeva iz Tenderske dokumentacije i dostavljenih ponuda Komisija je konstatovala da je cijena prvorangirane ponude u okviru procijenjene vrijednosti nabavke, da je Tenderskom dokumentacijom predviđeno naknadno dostavljanje dokaza o ispunjavanju uslova za kvalifikaciju – Lična sposobnost ponuđača iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, te da nisu uočene računske greške u Obrascu za cijenu ponude.

Uvažavajući sve činjenice navedene u Zapisniku, ponuda ponuđača  „FORESTER“ d.o.o. Sarajevo, se prihvata kao najpovoljnija ponuda, te se donosi odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim će se zaključiti ugovor o nabavci.                                                                                       

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru   JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.