JAVNI POZIVI

04Dec

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za građevinsku mehanizaciju, br.02/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 14.12.2018.

Na osnovu člana 70. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 30.11.2018. godine,  donosi se

O  D  L  U  K  A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

U postupku javne nabavke broj 02/19 – Otvoreni postupak za nabavku guma za građevinsku mehanizaciju za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda, konstatovano je da je pristigla ponuda od jednog ponuđača za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to od ponuđača „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac.

U postupku ocjene ponuda uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača Komisija je konstatovala da je ponuđač „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javnih nabavki, odnosno da je pristigla ponuda formalno-pravno ispravna.

U predmetnom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije, ali kako je u postupku pristigla samo jedna ponuda, to se u skladu sa Članom 3. Stav3. Pravilnika o uslovima  i načinu korištenja e-aukcije ista nije mogla zakazati.

Ponuda ponuđača  „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac prihvata se kao najpovoljnija ponuda, i ovom dobavljaču će, shodno prporuci komisije za javne nabavke i svemu gore navedenom, biti ponuđeno zaključivanje okvirnog sporzuma o nabavci.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD  ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.