JAVNI POZIVI

30Nov

Javni poziv za nabavku goriva, br.09/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 10.01.2019.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-95-3-170/18 – Javni poziv za nabavku goriva br.09/19, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a je 1.382.291,15 KM.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 09.01.2019.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 10.01.2019. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka goriva, Ponuda u postupku br. 09 / 19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 10.01.2019.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.