JAVNI POZIVI

02Nov

Javni poziv za nabavku guma za šumske traktore, br. 69-2/18

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 19.11.2018.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-85-3-153/18 – Javni poziv za nabavku guma za šumske traktore, br. 69-2/18, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a je 47.310,00 KM.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 18.11.2018.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 19.11.2018. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka guma za šumske traktore, Ponuda u postupku br. 69 – 2 / 18  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 19.11.2018.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje