JAVNI POZIV za ugovaranje prodaje drvnih sortimenata za 2018. godinu Na osnovu godišnjeg plana gospodarenja za 2018. godinu, a u  skladu sa Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH (”Službene novine FBiH broj: 52/09 i 25/10), Uprava Društva objavljuje raspoložive količine drvnih sortimenata za ugovaranje prodaje u poslovnoj […]

Read More